BDAR nuostatų tvarkymas

BDAR NUOSTATŲ TAIKYMAS FIZINIAM ASMENIUI ATSKLEIDUS ASMENS DUOMENIS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE BEI JURIDINIAM ASMENIUI VIEŠINANT ASMENS DUOMENIS SAVO TINKLALAPYJE.

Turint sąsają su socialiniais tinklais ar galimybę palikti komentarus, svarbu suprasti, kaip galėtų būti sprendžiama situacija negatyvių pasekmių atvejais, kadangi duomenų valdytojas už savo svetaines atsako pats. Vadovaujantis BDAR fizinio asmens, paskelbusio tam tikrą informaciją, įskaitant kito fizinio asmens duomenis, socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „Twitter“ ir kt.) atžvilgiu BDAR nuostatos nebūtų taikomos, jeigu tas fizinis asmuo tvarko (skelbia) asmens duomenis užsiimdamas išimtinai asmenine ar namų ūkio veikla ir nesusiedamas to su profesine ar komercine veikla.

Tokiu atveju kito asmens, kurio duomenys buvo paskelbti, teisė į privatų gyvenimą yra ginama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.  Jeigu asmens duomenis socialiniuose tinkluose tvarko (skelbia) fizinis asmuo, vykdydamas ne asmeninę ar namų ūkio priežiūros, o profesinę ar komercinę veiklą, pavyzdžiui, versdamasis individualia veikla, arba juridinis asmuo, tuomet tokiam asmens duomenų tvarkymui taikomos BDAR nuostatos. Pažymėtina, kad duomenų valdytojams arba duomenų tvarkytojams, kurie suteikia priemones asmens duomenų tvarkymui vykdant pirmiau nurodytą asmeninę ar namų ūkio priežiūros veiklą, pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojams, BDAR yra taikomas. 

Taip pat be socialinių tinklų nuolatos kyla klausimų dėl asmens duomenų viešinimo ir viešinamų duomenų apimties. Asmens duomenų viešinimo internete klausimas dažnai kyla įvairioms institucijoms ir įstaigoms, kadangi neretai įstatymų projektuose ketinama nustatyti pareigą skelbti įvairius sąrašus, sprendimus, ataskaitas, pažymas ir pan. Šiuo atveju svarbu priminti, kad tokiam asmens duomenų tvarkymui yra taikomi visi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) įtvirtinti reikalavimai.

BDAR nedraudžia viešinti asmens duomenų, tačiau turi būti laikomasi visų su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų. Tik tokiu atveju organizacijos galės užtikrinti BDAR įtvirtintą atskaitomybės principą, kuris reiškia, kad jos pačios yra atsakingos už principų laikymąsi.

Institucijos turi išgryninti šiuos aspektus: ar asmens duomenų viešinimas numatytas tinkamo lygio teisės akte, kokiu tikslu siekiama viešinti duomenis, kokie asmens duomenys turėtų būti skelbiami viešai atsižvelgiant į jų skelbimo tikslus, kur ir kaip tai bus daroma (pvz., numatyti papildomas apsaugos priemones, kad tokių duomenų kopijavimas būtų apribotas) ir kokį laikotarpį.

Informacijos šaltinis: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija