Duomenų apsaugos pareigūnas

Tai asmuo, kuris jį paskyrusiai organizacijai padeda užtikrinti organizacijos veiklos atitiktį Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento reikalavimams, taip pat konsultuoja organizacijos darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais, rengia reikalingus dokumentus, padeda išanalizuoti situaciją asmens duomenų saugumo pažeidimų atvejais ir kita.

Pasitikrinkite, ar Jūsų organizacijai yra taikoma prievolė paskirti DAP

Ar veikiate kaip valdžios įstaiga?
Ar teikiant paslaugas Jums reikia nuolat, dideliu mastu tvarkyti asmens duomenis?
Ar tvarkote bent vieną iš šių duomenų: apie asmens sveikatą, religiją, kilmę, narystę profesinėje sąjungoje, lytinę orientaciją, biometrinius ar genetinius duomenis?
Ar tvarkote duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas?